Zásady ochrany osobních údajů

 1. Úvod

1.1 Zavazujeme se zabezpečit návštěvníkům našich webových stránek a uživatelům našich služeb ochranu osobních údajů.

1.2 Tyto zásady se vztahují na případy, kdy jednáme v souvislosti s osobními údaji návštěvníků našich webových stránek a uživatelů našich služeb jako správce údajů – tedy na případy, kdy určujeme účel a způsob zpracování těchto osobních údajů.

1.3 Na našich webových stránkách používáme cookies. Jedná-li se o cookies, které nejsou nezbytně nutné pro fungování našich stránek a služeb, požádáme vás při první návštěvě našich stránek o souhlas s používáním cookies.

1.4 V rámci těchto zásad se „my“, „nám/námi“, „náš/naše/našimi/našich“ apod. vždy vztahuje na Airsorted Limited. Více informací o nás se dozvíte v kapitole 13.

 1. Kredit

2.1 Tento dokument byl vytvořen na základě šablony od SEQ Legal ( https://seqlegal.com ).

 1. Jak zacházíme s vašimi osobními údaji

3.1 V kapitole 3 definujeme:

(a) obecné kategorie osobních údajů, které můžeme zpracovávat;

(b) [zdroj a konkrétní kategorie údajů v případě, že jsme osobní údaje nezískali přímo od vás];

(c) za jakým účelem můžeme osobní údaje zpracovávat; a

(d) právní základ zpracování údajů.

3.2 Můžeme zpracovávat údaje o vašem používání našich webových stránek a služeb (" data užívání "). Údaje o používání mohou zahrnovat IP adresu, geolokaci, typ a verzi vašeho prohlížeče, operační systém, odkud jste se na stránky dostali, délku návštěvy, zobrazení stránky, vyhledávací cestu na webu a zároveň informace o čase, frekvenci a způsobu používání našich služeb. Zdrojem údajů o používání je Google Analytics. Tyto údaje o používání mohou být zpracovávány za účelem použití webových stránek a služeb. Právním základem pro toto zpracovávání je váš souhlas.

3.3 Můžeme zpracovávat vaše údaje o účtu (" Data účtu "). Údaje o účtu mohou zahrnovat vaše jméno a e-mailovou adresu. Zdrojem údajů o účtu jste vy. Údaje o účtu mohou být zpracovávány za účelem provozování našich stránek, poskytování našich služeb, zajištění bezpečnosti našich stránek a služeb, uchovávání záloh našich databází a komunikace s vámi. Právním základem pro toto zpracovávání je uzavření smlouvy mezi vámi a námi a/nebo uskutečnění kroků na vaši žádost, které vedou k uzavření smlouvy.

3.4 Můžeme zpracovávat údaje uvedené na vašem osobním profilu na našich stránkách (" data profilu "). Profilové údaje mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, profilové fotky, pohlaví, datum narození, status vašeho vztahu, zájmy a koníčky, podrobnosti o vašem vzdělání a zaměstnání. Profilové údaje mohou být zpracovávány za účelem monitorování vašeho používání našich stránek a služeb. Právním základem pro toto zpracovávání je uzavření smlouvy mezi vámi a námi a/nebo uskutečnění kroků na vaši žádost, které vedou k uzavření smlouvy.

3.5 Můžeme zpracovávat osobní údaje, které nám poskytnete v rámci používání našich služeb (" data služeb "). Tyto údaje mohou zahrnovat informace týkající se vaší nemovitosti, jako adresu a přístupové pokyny. Zdrojem údajů o službách jste vy. Údaje o službách mohou být zpracovávány za účelem provozování našich stránek, poskytování našich služeb, zajištění bezpečnosti našich stránek a služeb, uchovávání záloh našich databází a komunikace s vámi. Právním základem pro toto zpracovávání je uzavření smlouvy mezi vámi a námi a/nebo uskutečnění kroků na vaši žádost, které vedou k uzavření smlouvy.

3.6 Můžeme zpracovávat informace, které jsou obsaženy v jakémkoli dotazu ohledně našeho zboží a/nebo služeb, který nám zašlete (" údaje dotazů "). Údaje o dotazech mohou být zpracovávány za účelem nabídek, marketingu a prodeje zboží a/nebo služeb, které jsou pro vás relevantní. Právním základem pro toto zpracovávání je váš souhlas.

3.7 Můžeme zpracovávat informace, které se týkají našeho vztahu se zákazníkem, včetně kontaktních informací zákazníků (" data zákaznických vztahů "). Údaje o vztahu se zákazníkem mohou zahrnovat vaše jméno, vašeho zaměstnavatele, vaši pracovní pozici či roli, vaše kontaktní údaje a informace obsažené v komunikaci mezi námi, vámi a vaším zaměstnavatelem. Zdrojem údajů o vztahu se zákazníkem jste vy. Údaje o vztahu se zákazníkem mohou být zpracovávány za účelem správy vztahu s našimi zákazníky, komunikace se zákazníky, uchovávání záznamů o komunikaci a nabízení našich produktů a služeb zákazníkům. Právním základem pro toto zpracovávání je náš oprávněný zájem, konkrétně dobrá správa našich vztahů se zákazníky.

3.8 Můžeme zpracovávat informace ohledně transakcí, včetně nákupu zboží a služeb, které uskutečníte s námi a/nebo přes naše stránky (" data transakcí "). Údaje o transakcích mohou zahrnovat kontaktní údaje, údaje o vaší platební kartě a transakční údaje. Údaje o transakcích mohou být zpracovávány za účelem dodání zakoupeného zboží a služeb a uchovávání záznamů o těchto transakcích. Právním základem pro toto zpracovávání je uzavření smlouvy mezi vámi a námi a/nebo uskutečnění kroků na vaši žádost, které vedou k uzavření smlouvy a naše oprávněné zájmy, konkrétně dobrá správa našich webových stránek a našeho podnikání.

3.9 Můžeme zpracovávat informace, které nám poskytnete, když se přihlásíte k odebírání našich e-mailových sdělení a/nebo newsletterů (" data notifikací "). Notifikační údaje mohou být zpracovávány za účelem zasílání relevantních sdělení a/nebo newsletterů. Právním základem pro toto zpracovávání je uzavření smlouvy mezi vámi a námi a/nebo uskutečnění kroků na vaši žádost, které vedou k uzavření smlouvy.

3.10 Můžeme zpracovávat informace týkající se jakékoli komunikace, kterou nám zašlete (" korespondenčlní údaje "). Korespondenční údaje mohou zahrnovat obsah komunikace a metaúdaje související s danou komunikací. Naše webové stránky generují metaúdaje související s komunikací, která proběhla přes náš webový kontaktní formulář. Korespondenční údaje mohou být zpracovávány za účelem komunikace s vámi a uchovávání záznamů. Právním základem pro toto zpracovávání jsou naše oprávněné zájmy, konkrétně dobrá správa našich webových stránek, našeho podnikání a komunikace s uživateli.

3.11 Můžeme zpracovávat jakékoli vaše osobní údaje uvedené v těchto zásadách v případech, kdy je to nezbytné pro stanovení, výkon nebo ochranu právních nároků, ať již v soudním řízení, nebo ve správním či mimosoudním řízení. Právním základem pro toto zpracovávání jsou naše oprávněné zájmy, konkrétně ochrana a uplatňování našich zákonných práv, vašich zákonných práv a zákonných práv třetích stran.

3.12 Můžeme zpracovávat jakékoli vaše osobní údaje uvedené v těchto zásadách v případech, kdy je to nezbytné za účelem obdržení či zachování pojistného krytí, správy rizik či obdržení odborného poradenství. Právním základem pro toto zpracovávání jsou naše oprávněné zájmy, konkrétně řádná ochrana našeho podnikání proti rizikům.

3.13 Kromě konkrétních účelů, za jakými můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, uvedených v kapitole 3 můžeme rovněž zpracovávat jakékoli vaše osobní údaje v případech, kdy je takové zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, aby mohly být ochráněny vaše životně důležité zájmy nebo životně důležité zájmy jiné fyzické osoby.

3.14 Neposkytujte nám prosím osobní údaje žádné další osoby, pokud vás o to výslovně nepožádáme.

 1. Poskytování vašich osobních údajů třetím stranám

4.1 Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit jakémukoli členovi naší skupiny společností (tedy našim pobočkám, holdingové společnosti a všem jejím pobočkám) v takovém rozsahu, jak je to nezbytné pro naše účely a v rámci právního základu, který stanovují tyto zásady.

4.2 Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit našim pojistitelům a/nebo odborným poradcům v takovém rozsahu, jak je to nezbytné za účelem obdržení a zachování pojistného krytí, správy rizik a obdržení odborného poradenství, nebo pro stanovení, výkon nebo ochranu právních nároků, ať již v soudním řízení, nebo ve správním či mimosoudním řízení.

4.3 Našim dodavatelům a subdodavatelům můžeme zpřístupnit údaje o vaší nemovitosti, jako PSČ a celou adresu, v takovém rozsahu, jak je to rozumně nezbytné pro provádění údržby a správu nemovitosti a/nebo rezervace.

4.4 Finanční transakce související s našimi stránkami a službami mohou provádět naši poskytovatelé platebních služeb – Stripe, GoCardless and Hyperwallet. Našim poskytovatelům platebních služeb zpřístupníme údaje o transakcích pouze v takovém rozsahu, jak je to nezbytné pro zpracování plateb, vracení peněz a vyřizování stížností a připomínek ohledně těchto plateb a vracení peněz. Informace o zásadách ochrany osobních údajů a postupech pro ochranu údajů našich poskytovatelů platebních služeb naleznete na: https://gocardless.com/legal/privacy ; https://stripe.com/gb/privacy ; https://www.hyperwallet.com/agreements-terms ; https://www.hyperwallet.com/agreements-privacy

4.5 Kromě konkrétních zpřístupnění osobních údajů uvedených v kapitole 4 můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit v případě, kdy je takové zpřístupnění nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, aby mohly být ochráněny vaše životně důležité zájmy nebo životně důležité zájmy jiné fyzické osoby. Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpřístupnit v případě, kdy je takové zpřístupnění nezbytné pro stanovení, výkon nebo ochranu právních nároků, ať již v soudním řízení, nebo ve správním či mimosoudním řízení.

 1. Mezinárodní převody vašich osobních údajů

5.1 V kapitole 5 naleznete informace o okolnostech, za jakých mohou být vaše osobní údaje předány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP).

5.2 My i další společnosti skupiny máme kanceláře a zařízení ve Spojeném království, Irsku, Austrálii, na Novém Zélandu, ve Francii, Jihoafrické republice a Kanadě. Evropská komise přijala tzv. „rozhodnutí o odpovídající ochraně“ s ohledem na zákony o ochraně osobních údajů v každé z těchto zemí. Předávání údajů do kterékoli z uvedených zemí bude chráněno vhodnými zárukami, konkrétně aplikací standardních doložek o ochraně údajů, které přijala a schválila Evropská komise, a jejichž znění naleznete na http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A31995L0046

5.3 Zařízení pro hosting našich webových stránek se nachází v Irsku. . Zařízení pro hosting našich webových stránek se nachází v Irsku. Evropská komise přijala tzv. „rozhodnutí o odpovídající ochraně“ s ohledem na zákony o ochraně osobních údajů v každé z těchto zemí. Předávání údajů do kterékoli z uvedených zemí bude chráněno vhodnými zárukami, konkrétně aplikací standardních doložek o ochraně údajů, které přijala a schválila Evropská komise, a jejichž znění naleznete na http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A31995L0046

 1. Uchovávání a výmaz osobních údajů

6.1 Kapitola 6 vymezuje podmínky a postupy pro uchovávání údajů, které mají zajistit, že budeme splňovat veškeré své právní povinnosti týkající se uchovávání a výmazu osobních údajů.

6.2 Osobní údaje, které za nějakým účelem zpracováváme, nesmí být uchovávány po delší dobu, než je to k danému účelu nezbytně nutné.

6.3 Vaše osobní údaje budeme uchovávat následovně:

(a) osobní kontaktní údaje budeme uchovávat po dobu minimálně 3 let od našeho prvního kontaktu (např. navštívení webových stránek) a maximálně 10 let od našeho prvního kontaktu nebo od ukončení smlouvy.

(b) osobní identifikovatelné údaje o nemovitosti budeme uchovávat po dobu minimálně 3 let od našeho prvního kontaktu (např. navštívení webových stránek) a maximálně 3 roky od ukončení smlouvy.

6.4 V některých případech nejsme schopni předem určit období, po které budeme osobní údaje uchovávat. V takových případech určíme dobu uchovávání údajů na základě kritérií založených na oprávněném zájmu subjektu údajů.

6.5 Kromě případů uvedených v kapitole 6 můžeme vaše údaje uchovávat v případě, kdy je takové uchování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje, aby mohly být ochráněny vaše životně důležité zájmy nebo životně důležité zájmy jiné fyzické osoby.

 1. Úpravy zásad

7.1 Tyto zásady můžeme čas od času aktualizovat tím, že zveřejníme na našich stránkách jejich novou verzi.

7.2 Tuto stránku byste měli zkontrolovat příležitostně, abyste se ujistili, že jste spokojeni se změnami těchto zásad.

7.3 O významných změnách v těchto zásadách vás můžeme informovat e-mailem.

 1. Vaše práva

8.1 Kapitola 8 shrnuje práva, která máte podle zákona o ochraně osobních údajů. Některá z těchto práv jsou komplexní, a náš přehled proto nezahrnuje veškeré jejich detaily. Pro úplné vysvětlení těchto práv si tedy přečtěte příslušnou legislativu a právní předpisy příslušných úřadů.

8.2 Vaše základní práva podle zákona o ochraně osobních údajů jsou:

(a) práva přístupu k:

(b) právo na opravu;

(c) právo na výmaz;

(d) právo na omezení zpracování;

(e) právo na vznesení námitky proti zpracování;

(f) právo na přenositelnost údajů;

(g) právo na podání stížnosti k dozorovému úřadu; a

(h) právo na odvolání souhlasu.

8.3 Máte právo na potvrzení, zda vaše osobní údaje zpracováváme, nebo ne, a v případě, že ano, máte právo na přístup ke svým osobním údajům spolu s dalšími informacemi. Tyto další informace zahrnují podrobnosti o účelu zpracování údajů, kategorie příslušných osobních údajů a příjemce osobních údajů. Za předpokladu, že se to nedotkne práv a svobod třetích osob, poskytneme vám kopii vašich osobních údajů. První kopii vám poskytneme zdarma, veškeré další kopie však mohou být zpoplatněny. Ke svým osobním údajům se dostanete na host.airsorted.com.

8.4 Máte právo na opravu veškerých nepřesných údajů o vás a s ohledem na účel zpracování také na doplnění případných nekompletních údajů.

8.5 Za určitých okolností máte právo na výmaz svých osobních údajů bez zbytečného odkladu. Tyto okolnosti zahrnují: osobní údaje, které již nejsou potřeba k účelu, za nímž byly shromážděny či jinak zpracovávány; odvolání souhlasu ke zpracování podmíněnému souhlasem; vznesení námitky proti zpracovávání údajů podle určitých pravidel platného zákona o ochraně osobních údajů; zpracování údajů k přímým marketingovým účelům; a osobní údaje, které byly zpracovány nezákonně. Některé případy jsou však z práva na výmaz vyloučeny. Obecně jsou vyloučeny případy, kdy je zpracování údajů nezbytné: k uskutečnění práva svobody vyjadřování a práva na informace; ke splnění zákonné povinnosti; nebo pro stanovení, výkon nebo ochranu právních nároků.

8.6 Za určitých okolností máte právo na omezení zpracování svých osobních údajů. Tyto okolnosti zahrnují: vaše zpochybnění přesnosti svých osobních údajů; zpracování je nezákonné, ale nesouhlasíte s výmazem; vaše osobní údaje k danému účelu zpracování již nepotřebujeme, ale své osobní údaje potřebujete pro stanovení, výkon nebo ochranu právních nároků; a vznesete-li námitku proti zpracování a čekáte na potvrzení této námitky. Pokud je zpracování vašich osobních údajů na základě některé z těchto podmínek omezeno, můžeme vaše osobní údaje nadále uchovávat. Zpracovávat je však budeme pouze: s vaším souhlasem; pro stanovení, výkon nebo ochranu právních nároků; pro ochranu práv třetí fyzické či právnické osoby; nebo za účelem významného veřejného zájmu.

8.7 Máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů na základě své konkrétní situace v takovém rozsahu právního základu, kdy je takové zpracování nezbytné pro: výkon úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterými jsme pověřeni; nebo pro účely našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetí strany. Pokud takovou námitku vznesete, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat až do okamžiku, než budeme schopni prokázat závažné oprávněné zájmy pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy nebo svobodami, nebo že je zpracování nezbytné pro stanovení, výkon nebo ochranu právních nároků.

8.8 Máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů k přímým marketingovým účelům (včetně profilování pro přímý marketing). Pokud takovou námitku vznesete, přestaneme vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat.

8.9 Máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů za účelem vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely na základě své konkrétní situace, pokud není takové zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu.

8.10 V rozsahu, v jakém je právním rámcem pro zpracování vašich osobních údajů:

(a) váš souhlas; nebo

(b) je takové zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, kterou jste uzavřeli, nebo k uskutečnění kroků na vaši žádost, které vedou k uzavření smlouvy,

a zpracování je vykonáno automaticky, máte právo obdržet od nás své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Toto právo se však nevztahuje na případy, kdy by byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

8.11 Domníváte-li se, že naše zpracování vašich osobních údajů porušuje zákony na ochranu osobních údajů, máte zákonné právo podat stížnost k dozorovému úřadu na ochranu osobních údajů. Můžete tak učinit v členském státě EU, v němž máte své obvyklé bydliště, v místě, kde pracujete, nebo v místě údajného porušení zákona.

8.12 V rozsahu, v jakém je právním rámcem pro zpracování vašich osobních údajů váš souhlas, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Toto odvolání nebude mít vliv na zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu.

8.13 Jakékoli ze svých práv ve vztahu ke svým osobním údajům můžete uplatnit tak, že nám zašlete písemné oznámení na adresu Third Floor, 338-346 Goswell Road, EC1V 7LQ.

 1. O cookies

9.1 Cookies jsou soubory, které obsahují identifikátory (řetězec písmen a číslic), které zasílají webové servery do webového prohlížeče a prohlížeč si je ukládá. Identifikátor je pak zasílán zpět na server pokaždé, když si prohlížeč od serveru vyžádá danou stránku.

9.2 Cookies mohou být buď „jednorázové“, nebo „dlouhodobé“: dlouhodobé cookies se uloží ve webovém prohlížeči na tak dlouho, dokud neuplyne nastavená lhůta nebo pokud je uživatel před uplynutím této lhůty nesmaže; jednorázové cookies se naopak ukládají jen po dobu prohlížení dané relace, dokud uživatel prohlížeč nezavře.

9.3 Cookies obvykle neobsahují žádné informace, které identifikují uživatele, ale osobní údaje, které o vás uchováváme, mohou být propojeny s informacemi obdrženými z cookies.

 1. Jaké cookies používáme

10.1 Cookies používáme k následujícím účelům:

(a) autentizace – cookies používáme k vaší identifikaci, když navštívíte naše stránky a při prohlížení našeho webu (pro tento účel používáme cookies: Django)

(b) status – používáme cookies, které nám pomáhají určit, jestli jste přihlášeni k našemu webu (pro tento účel používáme cookies: Django)

(c) bezpečnost – cookies používáme jako bezpečnostní prvek pro ochranu uživatelských účtů, včetně ochrany proti neoprávněnému použití přihlašovacích údajů a k ochraně našeho webu a služeb obecně (pro tento účel používáme cookies: Django)

(d) analýza – cookies používáme k analýze používání a výkonnosti našich stránek a služeb (pro tento účel používáme cookies: Google Analytics, Heap, Hotjar, Django)

(e) souhlas s cookies – cookies používáme k ukládání vašich preferencí, abychom mohli dále používat cookies k obecným účelům (pro tento účel používáme cookies: Google Analytics)

(f) předvolby uživatelů - cookies používáme k uložení vašich preferencí v souvislosti na tom, jak využíváte web (cookies používané pro tento účel jsou: Django)

 1. Cookies, které používají naši poskytovatelé služeb

11.1 Naši poskytovatelé služeb používají cookies a když navštívíte naše stránky, mohou se tyto cookies ukládat ve vašem počítači.

11.2 K analýze používání našich stránek používáme Google Analytics. Google Analytics shromažďuje informace o používání webu pomocí cookies. Nashromážděné informace o našem webu používáme k vytváření přehledů o používání našich stránek. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na adrese: https://www.google.com/policies/privacy .

 1. Správa cookies

12.1 Většina webových prohlížečů umožňuje odmítnutí a mazání cookies. Nastavení správy cookies se v každém prohlížeči a v každé verzi liší. Aktuální informace o blokování a mazání cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

12.2 Blokování všech cookies bude mít negativní dopad na používání mnoha stránek.

12.3 Zablokujete-li používání cookies, nebudete moci používat všechny funkce na našem webu.

 1. Naše údaje

13.1 Tyto webové stránky vlastní a provozuje společnost Airsorted Limited.

13.2 Společnost je zapsaná v Anglii a Walesu pod spisovým číslem 09423618

         a sídlo společnosti se nachází na adrese Adauxi Limited, Wellington House, 90-92 Butt Road, Colchester, England (Anglie), CO3 3DA.

13.3 Naše podnikání probíhá zejména na adrese Third Floor, 338-346 Goswell Rd, London EC1V 7LQ, United Kingdom (Spojené království).

13.4 Můžete nás kontaktovat na:

(a) poštou, na adresu uvedenou výše;

(b) po telefonu na 020 3389 8886 (9-17h)

(c) e-mailem na contact@airsorted.uk

 1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

14.1 Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je: Daniel Scott (contact@airsorted.com).

Jako bylo zveřejněno v

Airsorted City AM
Airsorted Guardian
Airsorted Telegraph
Airsorted Times